Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsen på Hindholm STX (2017/2018) består af:

 

Formand Hüseyin Aydemir
e-mail: hus006@hotmail.com  telefon: 26 239 939

Næstforkvinde Esra Arici
e-mail: esra-arici@hotmail.com telefon: 28 899 144

Økonomiansvarlig Mehmet Ali Güler

Lærerrepræsentant og tillidsrep. Anders Bæk Simonsen

Menig medlem  Zeynep Tas – pt på barsel

Suppleant for Zeynep Tas er Meva Yildirim

Elevrådsforkvinde Rozerin Koyuncu

Elevrepræsentant Aleyna Balta

Sekretær og rektor Kim Bredsgaard Lund

 

 

Vedtægter for Hindholm STX:

VEDTÆGTER FOR Hindholm STX (Udarbejdet d. 25.8.2017)

  • 1. Hjemsted og navn:

Stk. 1. Den selvejende institutions navn er ”HINDHOLM STX”, boende i Næstved Kommune, CVR.nr. 36343443.

Stk. 2. Gymnasiet er oprettet d. 1. januar 2016.

Stk. 3. Gymnasiet er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution.

Stk. 4. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune.

Stk. 5. Institutionens adresse er Hindholmvej 19a 4250 Fuglebjerg

 

  • 2. Formål:

Stk. 1. HINDHOLM STX ’s formål er ud fra et islamisk livssyn med respekt for multikulturel dannelse og demokrati og på lovens grund at virke inden for det danske undervisningssystem efter enhver tids behov. HINDHOLM STX giver undervisning i henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx-gymnasieloven). HINDHOLM STX kan omfatte kursus til andre uddannelser i henhold til gældende lovgivning.

Stk. 2. Undervisningen skal baseres på de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. og de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser.

 

  • 3 Bestyrelsens sammensætning:

Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, herunder gives der mulighed for 1 repræsentant for forældregruppen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den udpegende organisation/institution m.v.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Personer tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig kan sidde i bestyrelsen på lige fod med personer, der er registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 4. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 4 i Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) eller af vedtægterne.

Stk. 6. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden fx ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten, hvis sådan er valgt. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst mulig for resten af perioden.

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand, der træder i formandens sted ved dennes forfald. Bestyrelsesformanden skal vælges af bestyrelsens midte.

Stk. 8. Bestyrelsen udpeges for en 3-årig periode.

Stk. 9. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden, jf. dog Stk. 6.

Stk. 10. Et medlem og 2 suppleanter vælges af og blandt forældremyndighedsindehaverne til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 619 af 9. juni 2010 om valg og certificering af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v.

De 5 øvrige medlemmer af bestyrelsen sammensættes således:

3 udefra kommende medlemmer:

Dansk Islamisk Trossamfunds hovedbestyrelse udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer

1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.

1 medlem med stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.

Hvervet ophører ikke i tilfælde af en elevs afgang/ophør i gymnasiet, ligesom et forældrevalgt bestyrelsesmedlem ikke skal udtræde af bestyrelsen, hvis barnet i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 11. Gymnasiets rektor foranlediger, at de valgbare og valgberettigede forældre indkaldes til et forældremøde hvert tredje år i januar med henblik på valg af et bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Indkaldelsen til forældremødet skal være skriftlig, og den skal udsendes med 14 dages varsel. Såfremt der har meldt sig kandidater til bestyrelsesposten, skal indkaldelsen indeholde navn(e) på vedkommende.

Stk. 12. Ved afstemninger på forældremødet har den eller de, der har forældremyndigheden over én eller flere elever på gymnasiet én stemme.

Stk. 13. Senest 14 dage efter at ny forældrerepræsentant er valgt, konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 14. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sin virksomhed. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med skriftlig dagsorden mindst 4 gange om året og i øvrigt så ofte, som formanden finder det fornødent. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

Stk. 15. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget, og i tilfælde af dennes forfald, næstformandens. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Stk. 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 17. Der føres protokol over bestyrelsens møder. Et hvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 18. Rektor og en af elevrådets udpegede repræsentant for eleverne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 19. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for gymnasiets gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af gymnasiets midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

 

  • 4 Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter størrelsen af skolepengene samt træffer beslutning om et hvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift, herunder ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne gældende i lov om private gymnasieskoler.

 

  • 5 Bestyrelsens opgaver:

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af HINDHOLM STX og træffer beslutninger om ethvert overordnet spørgsmål, som bestyrelsen måtte ønske at træffe beslutning om. Bestyrelsen er ansvarlig for HINDHOLM STX ’s drift og økonomi, samt at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med reglerne, der gælder for private studenterkurser og kursets vedtægt. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen følge lovgivningen og bestyrelsen har ansvaret for at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og vedtager det årlige driftsbudget efter indstilling fra rektor.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for HINDHOLM STX efter gældende regler. Regnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer og af rektor. Bestyrelsens medlemmer afgiver samtidig en tro og love erklæring om at de opfylder betingelsen for medlemskab. Bestyrelsen er ansvarlig for at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler. Revisionen af regnskabet skal være afsluttet senest 4 uger før den af Undervisningsministeriet fastsætter frist for aflevering.

Stk. 4. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen for et år ad gangen.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Beslutningen kan kun træffes, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Ansættelsen skal godkendes af Undervisningsministeriet.

Stk. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger faste lærere samt andet fast personale efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen kan nedsætte et ansættelsesudvalg, der forestår ansættelsen. Rektor er født medlem af ansættelsesudvalget. Rektor ansætter og afskediger HINDHOLM STX ’s øvrige.

Stk. 8. Ansatte ved HINDHOLM STX, elever der er myndige og forældre til ikke myndige elever har ret til at få indblik i HINDHOLM STX ’s budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten efter denne bestemmelse til også at omfatte andre personer. Oplysninger der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

  • 6 Bestyrelsens møder:

Stk. 1. På første møde efter valget konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand og næstformand. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Personalerepræsentanten kan ikke vælges til disse poster. Ved formandens forfald træder næstformanden i dennes sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden, to andre bestyrelsesmedlemmer eller rektor forlanger det. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden med nødvendige bilag udsendes senest 8 dage før mødet.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan stemme pr. fuldmagt eller brev.

Stk. 4. I tilfælde af konkret inhabilitet skal det pågældende medlem trække sig fra forhandlingerne og afstemningen.

Stk. 5. Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få først sin afvigende mening til protokol. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 6. Rektor og dennes stedfortræder deltager som bestyrelsens sekretærer og uden stemmeret.

Stk. 7. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte ved HINDHOLM STX gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 8 Afholdelse af generalforsamling sker er inden 1. april.

 

  • 7 Hindholm STX ’s drift:

 Stk. 1. HINDHOLM STX ’s drift gennemføres dels ved offentlige tilskud, og dels ved egen indtægter tilvejebragt ved skolepenge eller ved bidrag fra andre efter lov om private gymnasieskole, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Stk. 2. Bidrag til HINDHOLM STX giver ikke ret til nogen del af HINDHOLM STX ’s formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3. HINDHOLM STX ’s midler alene må komme HINDHOLM STX ’s kursus- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved HINDHOLM STX ’s drift tilfalder HINDHOLM STX ’s og hensættes som kapitel til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til HINDHOLM STX ’s bedste. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser, og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og ikke må anbringes på konti m.v., som andre end HINDHOLM STX har rådighed over.

Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte HINDHOLM STX ’s midler til størst mulig gavn for HINDHOLM STX og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 5. Rektor er daglig leder for HINDHOLM STX og er ansvarlig for HINDHOLM STX ’s virksomhed over for bestyrelsen. Rektor har det pædagogiske ansvar for HINDHOLM STX ’s undervisning og eksaminer over for undervisningsministeren.

 

  • 8 Tegningsret:

Institutionen forpligtes over for tredjemand af formanden og næstformanden i forening eller af rektor i forening med formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura.

Stk. 3. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kræves dog underskrift mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden. Nærværende bestemmelse tinglyses på den selvejende institutions faste ejendomme.

 

  • 10. Vedtægtsændring og institutionens opløsning:

Stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægterne. Beslutning om ændring af vedtægterne skal træffes med simpelt flertal af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer gælder ikke medmindre de

1) indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen,

2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer,

3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og

4) er offentliggjort på skolens/kursets hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive undervisningsvirksomhed i henhold til lov om private gymnasieskole, studenterkurser, og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) eller formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om institutionens opløsning. Beslutning om institutionens opløsning skal træffes med 2/3-dels flertal af bestyrelsen og med hele bestyrelsens tilstedeværelse.

Stk. 4. Umiddelbart efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om institutionens opløsning, orienteres forældrene herom og om grundlaget herfor. Det påhviler tillige bestyrelsen at give meddelelse om skolens nedlæggelse til Undervisningsministeriet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at orientere Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet omgående, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 6. I tilfælde af den selvejende institutions opløsning er bestyrelsesmedlemmerne forpligtet til at fungere indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver, og for den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 7. En eventuel nettoformue anvendes med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings godkendelse til skolevirksomhed, der støttes gennem loven. Dette gælder dog ikke i det omfang, det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, der er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder

  • 11 Ikrafttræden:

Denne vedtægt træder i kraft ved Undervisningsministeriets godkendelse.

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 31. januar 2016 og igen den 20. august 2017