Fravær

Det modsatte af aktiv deltagelse, engagement og tilstedeværelse er fravær. Med afsæt i tidsdisciplinen i Islam, så gør Hindholm STX meget ud af at eleverne altid møder til tiden og overholder alle sine aftaler. Derfor gælder følgende retningslinjer ang. fravær:

kom-ikke-forsent-fravaer-paa-hindholm-stx-2016Fravær

Gymnasiet fokuserer på faglig udvikling, derfor er det en forudsætning, at du er til stede. Den eneste godkendte fraværsgrund er at deltage i andre aktiviteter med skolen, som umuliggør din deltagelse i den skemalagte undervisning.

Dette medfører bl.a., at:

 • skolen registrerer dit fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver frem til sidste skoledag. Det medfører fravær, hvis du møder for sent eller udebliver fra dele af undervisningen
 • systematisk fravær f.x. fredag morgen/eftermiddag, kan resultere i øjeblikkelige sanktioner.
 • det fravær som registreres omkring skoleårets slutning kan overføres til næste skoleår.
 • I særlige tilfælde kan dit fravær for et skoleår overføres til det følgende.
 • du giver skolen besked om længerevarende fravær og årsagen hertil (i særlige tilfælde, f.eks. ved handicap, kan din lærer efter konkret vurdering give tilladelse til, at du fritages fra dele af undervisningen)
 • skolen kan forlange en lægeerklæring for din regning
 • du har pligt til at holde dig orienteret om dit eventuelle fravær
 • skolen kan iværksætte en sanktion, hvis vi skønner, at dit fravær (både fysisk tilstedeværelse og skriftlige afleveringer) er for højt (grænsen er ca. 10 % samlet og ca.15 % i enkelt fag). For højt fravær i enkelte fag kan betyde, at eksamen efter rektors skøn skal aflægges i alle afsluttende fag.


Særlige tiltag imod manglende aflevering af skriftlige opgaver:

På HINDHOLM STX tilbyder vi udvikling af dine kompetencer i skriftlig fremstilling inden for forskellige genrer og medier på en række forskellige måder. Når der er tale om arbejde, der primært skal produceres som hjemmearbejde, sker det efter de regler, som fremgår nedenfor.

Baggrunden herfor er, at det skal være muligt at inddrage det skriftlige hjemmearbejde og især evalueringen heraf i den øvrige undervisning for at sikre den maksimale indlæring. Derfor er det vigtigt, at alle elever normalt afleverer samtidig.

 • Opgaver udbydes efter en fastlagt plan og med fastlagt afleveringsdag.
 • Hvis det ikke er muligt at aflevere arbejdet på den aftalte afleveringsdag, kan du på forhånd, dvs. før afleveringsdagen, aftale en ny dag med læreren. Læreren afgør, om der er tale om en relevant begrundelse.
 • Hvis opgaven ikke afleveres på den aftalte dag senest kl. 23.30, dør opgaven. Den bortfalder altså og kan ikke afleveres på et senere tidspunkt. Opgaven registreres som ‘ikke afleveret’.
 • Hvis du er syg på afleveringsdagen eller op til afleveringsdagen, således at det ikke har været muligt for dig at udarbejde/aflevere opgaven, afleveres opgaven i næste time i vedkommende fag. Hvis der går mere end en uge før næste time i faget, er det din opgave at sikre, at læreren modtager opgaven senest en uge efter den oprindelige afleveringsdag.
 • Helt utilstrækkelige opgavebesvarelser, hvor der ikke reelt er forsøgt at udarbejde en besvarelse, gælder som ikke afleveret.
 • Ved snyd med opgaven i væsentligt omfang tæller opgaven som ikke afleveret. Det er læreren der afgør, om der er tale om ‘væsentligt omfang’. Hvis der i en klasse afleveres to mere eller mindre identiske opgaver, betragtes begge opgaver som ikke afleveret.
 • Evaluering af stillede opgaver vil blive tilbageleveret eller indgå i undervisningen inden for 1-3 uger.

 

Sådan forløber proceduren ved fortsat fravær normalt:

 1. du kommer til en samtale om fravær med studievejlederen
 2. du modtager en skriftlig advarsel (anbefalet brev mod kvittering til hjemmet, hvis du er under 18 år). Hvis du er over 18 år sendes varslet også til dine forældre til orientering.
 3. hvis ikke der viser sig forbedring,
 1. kan du tabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det år
  2. kan du blive pålagt at gå til eksamen i alle afsluttende fag, og du får ingen årskarakter
  3. kan du blive bortvist fra skolen
  4. kan du blive frataget din SU

Du skal dog være opmærksom på, at sanktioner i særlige situationer kan iværksættes uden forudgående varsel, og at en advarsel kan overføres til et nyt skoleår.

I særlig grad skal det understreges, at hvis du ikke deltager aktivt i årsprøver og terminsprøver, samt hvis du ikke aflægger følgende prøver og afleverer følgende skriftlige projekter:

 • den afsluttende AP-prøve i 1g
 • den afsluttende prøve i NV med de dertilhørende skriftlige rapporter i 1g
 • dansk-historieopgaven i 2g
 • SRO i 2g

kan skolen fratage dig retten til at starte på Studieretningsforløbet/ rykke op i næste klasse.

Procedure i forbindelse med at ”komme for sent”:
Hvis du kommer for sent (hvis du kommer efter at læreren har registreret hvem der er til stede ved timens begyndelse), sætter du sig på din plads uden at lave unødig støj og deltager i undervisningen. Spørgsmål om fravær/sletning af fravær mv., tager du med læreren EFTER timen. På denne måde vil det være muligt, at der gennemføres maksimal undervisning uden forstyrrelser, og samtidig har du mulighed for at drøfte dit fravær med din lærer.