Evaluering og karakterpolitik

Politik for evaluering af elevernes løbende arbejde

Som led i de samlede bestræbelser på Hindholm STX på at sikre ”mest mulig læring” til vores elever, indfører Hindholm STX nedenstående politik for evaluering af elevernes (især skriftlige) arbejde samt anvendelse af forskellige feedback-former.

Såvel international forskning som konkrete erfaringer, gjort af lærere her på Hindholm STX og på andre danske gymnasier, peger på, at især karakterer, men også andre former for summativ (opnået minimumskompetence) evaluering, ikke automatisk bidrager til elevernes læringsproces og måske endda kan virke kontraproduktive i forhold til læringen.

Til gengæld er en formativ (beskrivende) evaluering støttet af tydelige læringsmål på forskellige niveauer en af de mest effektive metoder til at sikre elevernes læringsudbytte.

Eleverne har imidlertid også behov for at få beskrevet deres læringsudbytte i en mere absolut forstand, ikke mindst set i lyset af karakterkrav til optagelse på videregående uddannelser, og derfor giver Hindholm STX standpunktskarakterer, herunder årskarakterer, jvf. stx-bekendtgørelsen.
Der fastsættes derfor følgende politik for individuel evaluering af elevernes præstationer:

Løbende evaluering

1. Ved evaluering af skriftlige arbejder, fremlæggelser, udarbejdelse af præsentationer, prøver mv. i det løbende arbejde gennem året anvendes alene forskellige former for formative evalueringer og feedback-former i forhold til eleverne.
– den enkelte lærer kan naturligvis for sig selv notere en karakter eller anden form for summativ evaluering af elevens præstation.
2. Ved afsluttende fag anvendes der karakterer ved evalueringen af elevernes præstationer efter uge 7.

Standpunktskarakterer og årskarakterer

1. Der gives
a.    standpunktskarakterer to gange årligt som led i det løbende arbejde – efter grundforløbet i 1.g gives der én samlet karakter for både det mundtlige og det skriftlige arbejde i faget.
b.    standpunktskarakterer ved skoleårets slutning i ikke-afsluttende fag (årskarakter)
c.    årskarakterer ved skoleårets afslutning i afsluttende fag.

2. Standpunkts- og årskarakterer
a.    er rene faglige vurderinger af elevernes præstationer uden skelen til indsats, fravær, mv.
b.    er udtryk for et ”målfoto” af elevernes viden, kompetencer, mv. i forhold til læreplanens faglige mål og bedømmelseskriterier.

Implementering af politikken

Nærværende politik gælder i alle fag i alle 1.g-klasser. I 2.g- og 3.g-klasser

Evaluering af undervisning og skolens nøgletal

Hindholm STX prioriterer høj faglighed og kvalitet og derfor vil såvel de praktiske som de metodiske aspekter og fremgangsmåder være genstand for evaluering. Således er det vores ambition – på sigt, at kunne evaluere som illustreret i nedenstående tabel.

Hvem evaluerer undervisning?

Hvornår?

Hvordan?

Opfølgningsplan

Den enkeltfaglige undervisning:

Elev

 

Løbende og ved afslutning af faglige forløb

 

I forbindelse med individuel evaluering af eleven. Samtale i klassen

Ved anvendelse af evalueringsskemaer

Selvvalgt evalueringsmetode

Her er det vigtigt at skelne mellem evaluering af den enkelte elev og selve undervisningen

Konsekvenser for fremtidige forløb

 

Lærer

 

Efter faglige forløb og hele gennemførte niveauer (A, B, C)

 

Selvevaluering

Selvvalgt evalueringsmetode

 

Konsekvenser til fremtidige forløb

Opsamling på faggruppemøder

Faggruppen diskuterer i forbindelse med udviklingsmødet med ledelse en opsamling af problemstillingerne

Ledelse

 

MUS-samtaler

Faggruppe
samtaler

Evaluering af eksamensresultater

MUS-samtaler (Her indgår et punkt om lærerens evaluering af undervisningen)

Efteruddannelse

ledelsessamtaler m. faggrupper

Den flerfaglige undervisning:

AT:

Klassens team

Styregruppen

vedrørende AT

 

Klassens team evaluerer med klassen og den enkelte elev efter hvert AT-forløb samt laver en samlet evaluering i 3.g efter AT-eksamensforløbet

Styregruppen evaluerer det første AT-forløb samt kommer med oplæg i idéer til evalueringer af skolens overordnede studieplan for AT samt AT-håndbogen og formidlingen af AT

Med udgangspunkt i studierapporten laves evaluering og et standardspørgeskema efter hvert forløb afhængig af niveau

 

Resultaterne skal videreformidles til klassens AT-lærere i det følgende AT-forløb

Opsamling med AT-styregruppen og evaluerings-styregruppen

NV og AP:

Styregruppen vedrørende evaluering

Efter hvert NV- og AP-forløb

Ved et spørgeskema til lærere og elever

Opsamlingsmøde for lærerne

Styregruppen vedrørende evaluering udarbejder og videreformidler opfølgningsplan

Samarbejde mellem studieretningsfag:

Studieretnings-teamene

Efter hvert studieretnings-forløb

Afhænger af forløbet

Studieretnings-
teamene udarbejder en opfølgningsplan fremadrettet mod næste forløb og udbuddet af studieretnings
udbuddet

Den overordnede evaluering af klassens studieplan:

 Klassens team

Løbende, i forbindelse med klassemøder og Store Forberedelsesdag

Samtaler i teams med udgangspunkt i studieplanen i Lectio

Opfølgning på klassemøder

Ledelsessamtaler med team to gange årligt

 

Karakterinformation

Karakter begrundelse
12: For den fremragende præstation. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
10: For den fortrinlige præstation. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
7: For den gode præstation. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
4: For den jævne præstation. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
02: For den tilstrækkelige præstation. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
00: For den utilstrækkelige præstation. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
-3: For den ringe præstation. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.